Vi som arbeider her:

Litt om oss ved Vossevangen Legesenter 

Vigleik Kolltveit

Allmennpraktiserande fastlege MDNLF - spes. i allmennmedsin. Cand. med. (lege) ved Universitetet i Bergen 1983. Seinare turnuslege ved Sentralsjukehuset i Sogn og fjordane (Førde) og Lindås. 1 år som lege/løytnant ved Haakonsvern orlogsstasjon. 1 år som lege ved Bergen Legevakt. Spesialist i allmennmedisin frå 1991. Erfaren fastlege som har drive praksis på Vossevangen sidan 1989. Har tidlegare hatt tilleggsstilling som tilsynslege ved rehab.senter, helsestasjonslege/skulelege/sjukeheimslege. Sertifisert petroleumslege. Vidareutdanning i Kognitiv terapi og Ultralyd i allmennpraksis. Tilstades alle vekedagane.

Rønnaug Een

Allmennpraktiserande fastlege MDNLF - spes. i allmennmedsin. Cand. med. (lege) ved Universitetet i Bergen 2010. Turnuslege Voss Sjukehus og Voss kommune. Seinare lege ved Medisinsk avd Voss sjukehus, og kommunelege Voss kommunelegekontor. Sertifisert petroleumslege. Deleliste med Jarle Tveit frå 010918. Rønnaug overtok listeansvaret 010123, og er tilstades alle dagar unnateke torsdag.

Petter Røhmesmo

Allmennpraktiserande fastlege MDNLF - spes. i allmennmedsin. Utdanna cand. med. (lege) ved Universitetet i Krakow 2014. Seinare turnuslege Voss Sjukehus og Eidfjord kommune. 1 års sjukehuspraksis på Voss DPS, Bjørkeli. Tilleggsstilling som skulelege Voss ungdomsskule kvar torsdag kl 1245-1430. Tilstades alle vekedagane.

Jonas Bucher

byrja hos oss 070920 (tok over praksisen til Jakob Virenfeldt Christiansen). Allmennpraktiserande fastlege MDNLF. Utdanna cand. med. (lege) ved Universitetet i Bergen 2018. Seinare turnuslege ved Nordlandssykehuset i Vesterålen og Hadsel kommune. Tilstades alle vekedagane unnateke onsdag.

Kelsey Caroline Sletner

byrja hos oss 010920 som vikar i 50% stilling (deler då pasientlista med Knut-Eirik). Allmennpraktiserande fastlege MDNLF. Utdanna cand. med. (lege) ved Universitetet i Bergen 2016. Turnuslege ved Voss Sjukehus og Voss kommune. Seinare sjukeheimslege i Voss herad. Kelsey overtok frå 010123 ansvaret for pasientlista til Knut-Eirik, og er tilstades alle dagar unnateke onsdag.

Beate Christin Hope Kolltveit

Spesialsjukepleiar i diabetes med mange års erfaring frå primærhelsetenesta (pleie og omsorg/sjukeheim/legesenter), og spesialisthelsetenesta (medisinsk avd/intensiv avd/akutt mottak/AMK-sentral). Utdanning: grunnfag i administrasjon og organisasjonsvitskap, samt grunnfag i psykologi ved UiB. Vidareutdanning i palliativ omsorg og diabetes. Master i klinisk sjukepleie/diabetes. Doktorgrad innan diabetes november 2017. For tida også postdoktorstilling innan diabetes ved Høgskolen på Vestlandet.

Randi Eide Nesheim

Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukehus og primærhelseteneste. Erfaren sjukepleiar med god kompetanse bl.a. innan astma/KOLS.

Anita Bø Røen

Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukehus, sjukeheim og primærhelsetenesta. Erfaren sjukepleiar med god kompetanse, bl a innan kostveiledning, livsstilsveiledning (bl.a. bachelor oppgåve om ernæring) og reisemedisin. Tilleggsstilling som dagleg leiar ved legesenteret.

Laila Ringheim

Sjukepleiar med mange års erfaring frå sjukehus, sjukeheim og primærhelseteneste. Erfaren sjukepleiar med god kompetanse, bl a innan astma/KOLS/lungesjukdomar.

Ny

Elin Østrem Veka

Sjukepleiar med bl a god kompetanse ift sår/sårbehandling.

Synnøve Grevle Vik

Legesekretær med mange års erfaring frå primærhelseteneste. Erfaren legesekretær med god kompetanse, bl a innan hjelp til røykeslutt.

Trine Gjerldstveit

Legesekretær med mange års erfaring frå sjukehus og primærhelseteneste. Ho har og spesielt ansvarsområde innan administrasjon/lab.

Turnuslege

som er hos oss september-mars eller mars-september

Medisinstudentar

er utplassert ved legesenteret regelmessig

Vossevangen Legesenter AS