Nyhende

Legekontoret 26.09.2021

3. COVID vaksine

ytterligere-informasjon-om-en-tredje-dose-til-de-med-alvorlig-nedsatt-immunforsvar.pdf (fhi.no)

Kopi av brev frå FHI Til alle landets kommuner, helseforetak og  statsforvaltere:         

Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar 

Folkehelseinstituttet sendte i forrige uke ut et informasjonsbrev om gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose  til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten har nå gitt ytterligere råd om hvordan pasientgruppene kan identifiseres og hvilken  dokumentasjon som kan benyttes overfor kommunene slik at tilbudet om en 3. dose kan iverksettes raskest  mulig. De fleste pasientene skal vaksineres i sin hjemkommune. Det er kommunene som avgjør om 3. dose tilbys  som drop-in eller etter timebestilling. Det er viktig at det fremgår tydelig på kommunens hjemmeside hvordan  vaksinasjon med 3. dose organiseres i kommunen. For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt  immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil  motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til  vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende  alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose: 

Gruppe 1 

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host sykdom som krever immunsuppresjon 

• alvorlig og moderat primær immunsvikt 

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5 

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose  fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset. 


Gruppe 2 

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (medikamentliste_130921v3.pdf (legeforeningen.no)) kan  kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best  effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.  

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i  en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten. 

Ytterligere informasjon om dokumentasjonen som kan medbringes slik at denne gruppen kan få tredje dose  så raskt som mulig: Dette er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens § 21. Det er viktig at kommunen behandler all  personsensitiv informasjon innenfor lovverket. Pasienten skal kun fremvise dette for å godtgjøre at de tilhører  en gruppe som kan motta tilbud om dose tre. Pasientene må selv velge om de vil fremvise personsensitive informasjon. Hvis de ikke ønsker dette vil de etter  hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at de er i en gruppe som kan motta et tilbud  om tredje dose, og pasienten kan velge å vente på dette. Personer med autoimmun sykdom som bruker ett eller flere av følgende immundempende medisiner i  den alfabetiske listen (medikamentliste_130921v3.pdf (legeforeningen.no)) kan altså oppsøke kommunens vaksinasjonstilbud med dokumentasjon på at de bruker  et slikt preparat. Dette kan gjøres ved at pasienten tar med vanlig ID i tillegg til resept eller selve forpakningen  med påskrift som viser at han/hun er bruker av medisinen. Legg merke til at samme medisin kan ha ulike  preparatnavn. Navnet i den alfabetiske listen er hva det virksomme stoffet heter. I parentesen finnes  produktnavnet som kan være fra 2-5 forskjellige preparater. Dette er det som står på  forpakningen pasienten har fått fra apoteket. Alternativt kan pasienten ta med journalutskrift som bekrefter det samme. Brev fra behandlende spesialist  som dokumenterer at de bruker et av preparatene kan også benyttes. Vær oppmerksom på at  medikamentlisten kan bli oppdatert/utvidet på et senere tidspunkt.

Please add content to your article